Zuhud


BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar belakang
Pada diri setiap manusia terdapat hawa nafsu yang senantiasa mengerogoti iman, lambatlaun ketika hawa nafsu itu tidak dijaga dan dikendalikan maka akan mengakibatkankan hilangnya iman pada diri manusia sebagaimana perkataan Ibnu Athoillah dalam kitab al-hikam beliau berkata”hawa nafsu yang tidak terkendalikan maka akan mengerogoti iman yang terdapat pada diri umat islam, hanya dengan mengendalikan nafsu maka, iman akan terselamatkan”
dalam ilmu tasawuf kita mengenal zuhud dan wara’ yang dimana dua sikap hidup tersebutsaling menopang untuk mencapai maqam ma’rifatullah, jika kita melihat perbedaan dari dua sikap tersebut, maka orientasi zuhud lebih kepada sikap seseorang dalam memandangduniawi dengan tidak mencintainya secara berlebihan yang dapat melupakan akan kehidupan akhirat. Sedangkan wara’ lebih berorientasi kepada sikap kehati-hatian dalam hal-hal yang syubhat apalagi yang haram.
Berangkat dari zuhud dan wara’ maka kita akan dapat mengendalikan hawa nafsu dan senatiasa melestarikan iman pada hati kita masing-masing, oleh sebab itu melihat dari fenomena tersebut, maka pemakalah menganggap sangat perlu untuk membahas tema tentang zuhud dan wara’ dan semoga berguna bagi diri pemakalah khususnya dan masyarakat umumnya.

BAB II
PEMBAHASAN

A.Zuhud
Pengertian Zuhud
Zuhud dalam Bahasa Arab berasal dari asal kata zahada (زهد) yang memiliki makna samadengan raghiba an (رغب عن) yaitu berarti meningalkan atau tidak menyukai . Sehingga zuhud diartikan sebagai mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk beribadah, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman allah
Sedangkan berbicara zuhud dalam terminologinya menurut Prof. Dr, H, Amin Syukur, M.A., maka tidak akan terlepas dari dua hal pertama : zuhud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tasawuf kedua : zuhud sebagi moral (akhlaq) islam dan gerakan protes . Apabila zuhud diartikan sebagai sarana hubungan antara hamba dengan sang pencipta maka zuhud merupakan maqamat (stasiun) menuju pencapaian atau ma’rifat kepada-Nya.
A. Mukti Ali. Menjelaskan pengertian zuhud dalam artian yang berkaitan dengan zuhud sebagai hal tidak terpisahkan dengan tasawuf yaitu menghindarkan diri dari berkehendakterhadap hal-hal yang bersifat duniawi atau ma siwa allah.
Al-Junaidi berkata mengenai zuhud dalam kitab Haqai’iq an al-tasawuf, yaitu keadaan yang kosong dari rasa memiliki dan ambisi menguasai. Sedangkan orang zuhud menurut Imam Al-Ghazali adalah orang yang memiliki sifat yang tak lekang oleh panas tak rapuh oleh hujan dia tak larut dalam kegemiraan terhadap apa yang ada, dia tidak terlalu susah terhadap yang lepas darinya, bersikap wajar kalau dipuja atau dicela

B.Tingkatan Zuhud
syaikh Al-Harawi telah membagi tingkatan zuhud menjadi tiga:
1)Zuhud terhadap perkara syubhat
Zuhud terhadap syubhat adalah meninggalkan sesuatu yang samar hukumnya bagi seseorang, apakah ia halal atau haram? Serta sesudah meningalkan yang haram, ia berhati-hati terhadap celaan, menjaga diri dari kekurangan dan tidak suka bergaul dengan orang-orang fasiq.
2)Zuhud terhadap kelebihan
Yang dimaksud kelebihan disini adalah kelebihan dari makana pokok atau perbekalan, dengan mencurahkan tenaga untuk memanfaatkan waktu, memotong kegelisan hati dan menghiasi diri dengan perhiasan para nabidan shiddiqin.
3)Zuhud terhadap zuhud
Zuhud ini dilakukan dengan tiga cara yaitu: menganggap remeh terhadap apa yang anda zuhudi, menganggap sama apa yang ada pada diri anda, dan pergi dari menyaksikan usaha sambil memandang kelembah hakikat.

C.Faktor Zuhud
para sarjana, baik dari kalangan orientalis maupun sarjana muslim saling berbeda pendapat mengenail factor yang mempengaruhi munculnya zuhud, berikut beberapa pendapat mengenai asal-usul zuhud antara lain :
1.Menurut Harun Nasution ada lima pendapat mengenai asal usul zuhud pertama :dipengaruhi oleh cara hidup rahib-rahib Kristen kedua :dipengaruhi oleh phytagoras yang mengharuskan meningalkan kehidupan materi dalam rangkah membersihkan roh ketiga : dipengaruhi oleh ajaran platinus keempat : pengaruh budha dengan faham nirwannya kelima : pengaruh ajaran hindu yang juga mengajarkan untuk meningalkan dunia
2.Sedangkan menurut Abu ‘Ala Afifi mencatat empat pendapat para sarjana mengenai asal-usul zuhud dan faktornya pertama : merasal dari atau dipengaruhi oleh hindia Persia kedua : berasal dari atau dipengaruhi oleh asketisme nasrani ketiga : berasal dari atau dipengaruhi oleh berbagai sumber yang terkumpul kemudian menjadi satu ajaran keempat : berasal dari ajaran islam

D.Dalil-Dalil melaksanakan Zuhud
Melaksanakan zuhud adalah keharusan bagi semua muat islam, karena banyak ayat al-quran dan hadist nabi yang menyebutkan demikian diantaranya:
Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu)seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
Dan juga dalam hadist nabi
Sebagaimana syair imam syafi’I dalam kitab mukasyafatul qulb

E.Kiat-Kiat Zuhud
zuhud bukan berarti kita harus benci akan harta, kita takut akan derajat, akan tetapibagaimana kita mengangap harta, derajat atau yang berada didunia ini menjadi jalan untuk mendekatkan kita kejalan tuhan, zuhud juga tidak harus miskin, banyak orang kaya yang berpredikat zuhud seperti nabi sulaiman dll.
Untuk bersikap zuhud seseorang tidak harus memamai baju tembelan, atau makan makanan yang tidak bergizi, tidak pula harus membenci orang kaya, zuhud adalah faragh al-qalbmin al-dunya (kosongnya hati dari perkara dunia, meskipun dia ada di dunia)
Untuk mencapai maqam zuhud seseorang harus melakukan hal-hal berikut:
1.Menyadari dan meyakini bahwa dunia itu fana
2.Menyadari dan meyakini bahwa di belakang dunia ini ada akhirat yang jauh lebih baikbagi orang yang bertakwa.
3.Banyak mengingat mati
4.Mengkaji sejarah hidup para nabi, shahabat, tabi’in dan orang-orang shaleh yang notabenenya adalah orang zuhud.
5.Menghindari sifat tamak
6.Hidup sederhana
7.Qanaah
8.Kerja keras dan persiapan akhirat
9.Tidak suka meminta-minta, karena orang zuhud tidak suka menjadi tangan bawah.
10.Menjauhi syubhat (wara’)

F.Aplikasi Zuhud
Pada Masa Nabi Muhammad dan Shahabatnya
1.Kezuhudan nabi Muhammad
Sejak kecil nabi Muhammad telah mengalami kehidupan yang sederhana, karena kehidupan ekonomi beliau sangan sederhana akan tetapi beliau menerimanya dengan qana’ah, prinsip hidup beliau adalah “kami tidak makan kecuali apabila lapar, dan apabila makan tidak kenyang”itu merupakan cerminan sikap zuhud beliau yang tidak silau akan harta dan keberadaan materi.
Meskipun beliau telah menjadi pimpinan umat islam akan tetapi sikap zuhud beliau masih terpelihara, ini terlihat ketika dalam cerita umar bin khottob, bahwa ketika umar ingin mengklarifikasi tentang isu pertengkaran diantara para istri nabi, maka umar masuk kerumah nabi, kemudian umar terkejut, ketika melihat rasulullah berbaring diatas tikar, ketika beliau bangun terlihat garis-garis merah diantara tubuhnya, kemudian umar menangis, seraya nabi berkata”apakah gerangan yang menyebabkan engkau menangis wahai umar” umar menjawab” bagaimana aku tidak menangis melihat keadaanu yang sederhana ini padahal engkau adalah sebaik-baik umat dan kekasih tuhan”nabi berkata” tidak relakah engkau bagi kita Negara akhirat dan bagi mereka Negara dunia”
2.Kebanyakan dari para sahabat nabi kesemuanya adalah orang yang zuhud apalagi khulafaur rasyidin yang dalam segi derajat atau kedudukan merupakan khalifah dan pemimpin umat akan tetapi sikap mereka mencerminkan orang yang sederhanya yang tidak silau akanharta dan barang materi
Pada Zaman Moderen
Zaman berganti zaman, manusia berganti manusia, sifat berganti dengan sifat lain, kebutuhan berganti dengan kebutuhna lain, perbedaan yang sangat mencolok antara masyarakat dulu dengan masyarakat modern adalah sikap hidup yang semakin lama semakin efisienyang menginginkan keinstannan dalam kehidupan, ini yang menyebabkan manusia lupa akantuhannya, padahal hal itu semua adalah dari allah maka harus dikembalikan kepada allah.
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah sikap zuhud dapat diwujudkan kedalam kehidupan orang modern? Maka jawabannya adalah zuhud dapat diwujudkan di segala aspek kehidupan baik dari segi waktu dan tempatnya tergantung bagaimana zuhud itu dikorelasikan.
Dalam tasawuf dikenal zuhud yang merupakan maqamat juga merupakan moral bangsa, dalamkonsep tasawuf ada nilai rahani yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern sebut saja sifat dermawan, qanaah, suka menolong dalam segi barang materi, itu semua berangkat dari nilai zuhud, leh karena itu hal tersebut bukan berarti sebuah usaha untuk memiskinkan, akan tetapi dunia dan materi itu dimiliki dengan sikap tertentu, yakni menyiasati agar dunia dan materi itu menjadi bernilai akhirat, sebagaiman orang kaya yangsuka mendermakan hartanya.
Wara’
Hakikat Makna wara’
Pengertian dasar dari wara’ adalah menghindari apa saja yang tidak baik. Namun tafsiran dalam pandangan sufi, wara’ berati meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas persoalannya baik yang menyangkut makanan, pakaian maupun persoalan. Dengan kata lain meninggalkan perkara yang syubhat. Di sisi lain Ibrahim bin Adam berpendapat bahwa wara’ ialah meninggalkan segala yang masih diragukan dan meninggalkan kemewahan.
Di antara tanda yang mendasar bagi orang-orang yang wara’ adalah kehati-hatian merekayang luar biasa dari sesuatu yang haram dan tidak adanya keberanian mereka untuk majukepada sesuatu yang bisa membawa kepada yang haram. Dan dalam hal itu, Rasulullah  bersabda:
“Sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya banyak hal-hal syubhat yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.”
Menurut Qomar Kailani wara’ itu ada dua macam:
1.Wara’ lahiriyah, yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang tidak diridlai Allah.
2.Wara’ bathiniyah, yaitu tidak menempatkan atau mengisi hatinya kecuali Allah.
Wara’ menjadi salah satu sendi etika Islam yang sangat penting, oleh karena itu Rasulbersabda
“Jadilah orang yang wara’ niscaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah”
Hidup dengan sikap wara’ memang penting bagi perkembangan mentalitas keislaman, terlebih bagi ajaran tasawuf. Seorang sufi yang mengisi kehidupannya dengan ingin selalu dalam keadaan suci, indah dalam kebaikan, tentu saja selalu waspada dalam berbuat. Mereka tidak mau menggunakan sesuatu yang tidak jelas statusnya apalagi yang jelas-jelasharam.
Nabi saw. menggambarkan semua macam definisi wara’ dalam sebuah hadits singkat:
“Diantara kebagusan keislaman seseorang ialah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna baginya”.
Sabda ini bersifat umum, meliputi segala sesuatu yang tidak berguna bagi seorang muslim, baik dalam hal berkata, memandang, mendengar, bertindak, berjalan ,berfikir, dan semua gerak lahir dan batin. Maka hadits diatas sudah cukup merepresentasikan dalam pendefinisian wara’.
Sikap wara’ di era modern
Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi menjadikan manusia larut dalam hingarbingarnya arus modernisme. Pada dasarnya modernitas tidak semuanya membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Gaya hidup matrealistik dan hedonistik menjadi salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari modernisasi. Dengan demikian, sudah seharusnya manusia memiliki prinsip hidup sehingga tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang dibawa oleh aliran modernisme. Bila kita melihat pada penjelasan sebelumnya, maka sikap wara’ memiliki peranan penting dalam upaya menghadapi modernisasi. Sikap wara’ akan menjadi perisai sekaligus benteng dalam menjawab tantangan modernisasi, karena dengan dengan sikap tersebut seseorang akan memilki kekuatan bathin yang luar biasa.

BAB III
PENUTUP

A.Kesimpulan
Pada diri setiap manusia terdapat hawa nafsu yang senantiasa mengerogoti iman, lambatlaun ketika hawa nafsu itu tidak dijaga dan dikendalikan maka akan mengakibatkankan hilangnya iman pada diri manusia sebagaimana perkataan Ibnu Athoillah dalam kitab al-hikam beliau berkata”hawa nafsu yang tidak terkendalikan maka akan mengerogoti iman yang terdapat pada diri umat islam, hanya dengan mengendalikan nafsu maka, iman akan terselamatkan”
dalam ilmu tasawuf kita mengenal zuhud dan wara’ yang dimana dua sikap hidup tersebutsaling menopang untuk mencapai maqam ma’rifatullah, jika kita melihat perbedaan dari dua sikap tersebut, maka orientasi zuhud lebih kepada sikap seseorang dalam memandangduniawi dengan tidak mencintainya secara berlebihan yang dapat melupakan akan kehidupan akhirat. Sedangkan wara’ lebih berorientasi kepada sikap kehati-hatian dalam hal-hal yang syubhat apalagi yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

https://acehmillano.wordpress.com/2016/01/28/zuhud
Munawir, Warson, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:pustaka progresif, 1997)
Ibnu Qayyim Al-Jauzi, madarrijul As-salikin,jenjang spiritual para penempuh jalan ruhani, Terj. Muhammad hammid Al-Fikkih(darul Al-kitab Al-Arabi, Beirut, libanon,) 1972
Nasution, Harun, Filsafat dan Mistisisme dalam islam, (Jakarta,PT. Bulan Bintang, 2006)
Mustaqim, Abdul, akhlaq tasawuf jalan menuju revolusi spiritual, (yogyakarta, KREASI WACANA,2007
Imam Al-ghazali, mukasyafatul qulub, (Jeddah: haramain, )
ya’qub,Hamzah, tingkat ketenangan dan kebahagiaan mu’min (Jakarta, CV ATISA, 1977)
Pokja IAIN Sumatra, pengantar ilmu tasawuf (Sumatra: 1999)
Syukur ,Amin, zuhud di abad modern, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1997)

By Acehmillano Ganto Posted in MAKALAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s